Sexmarathi


26-Apr-2020 10:46

नंतर पुन्हा तिने त्याला तिच्या पुदीच्या बाहेरील पटलाच्या थोडा आत ढकलून पुदिच्या भोकावर ठेवला. त्याची मुक संमती पाहून ती हळु हळू त्याचा लवडा तिच्या पुदीत घालायला सुरुवात केली. ‘हो वं माय, मला पण खूप बरे वाटते..तुवा मलूल दिसणारा चेहरा आता उजळलेला दिसत आहे.’ ‘हो रे पोरा. माणसं पण त्यांचे धोतर वर करून कमरेला गुंडाळत व मुक्यामुक्याने व घाईगडबडीत हेपाहेपी सुरु करत,’ असे म्हणून तिने लुगडं तर सोडलंच. आता तर तो त्याच्या आईचच उघडं शरीर तो डोळे फाडून फाडून पाहत होता. त्याचा लवडा तिच्या पुदीमध्ये मस्तपैकी घुसत असल्याचे त्याला जाणवत होते. मग तिने मध्याला म्हटले, ‘मध्या अंगातली बन्यान काढून माह्या अंगावर झोप, तुला आणखी बरे वाटेल’ मग मध्याने अंगातली बनियान बाहेर काढली. किती कोमल आणि नाजूक वाटत होत्या, त्याच्या आईच्या मांड्या आणि तिचे सारेच अंग ! त्याला तिच्या शरीराशी खेळायला खूप खूप आनंद मिळत होता. तिने त्याचे डोके हातात धरून त्याच्या गालाचा, कपाळाचा मुका घेतला. काही क्षण ती त्याला तिच्या पुदीच्या चिरेवर वर खाली घासला. मी तुला काय ओवाळून टाकू नि काय नाही असं मला झालं.’ त्याला पण वेगळाच आनंद मिळत होता. मग खुषीत येऊन तिचे दोन्ही स्तनाला आलटून पालटून कुरवाळत म्हणाला,. तिचे स्तन इतके मोठे की ते त्याच्या एका हातात मावत नव्हते. तिच्या ताठ व कडक झालेल्या स्तनाच्या बोंडशीला म्हणजे निप्पलला धरून तोंडाने चोखत होता. आता तिच्या स्तनात दुध नव्हते; तरीही उत्तेजित होवून तिचे स्तन तोंडात धरत चोखत होता. त्याचे आंड तिच्या पुदीच्या खालच्या भागाला स्पर्श करीत होते. आमच्यावेळेस आम्ही असेच लुगडं वर कमरेपर्यंत करत होतो. एखाद्या स्त्रीचे नग्न शरिर तो पहिल्यांदा पाहत होता. त्याचक्षणी त्याचा लवडा आतमध्ये हळूहळू पुदीत सरकत गेला. रात्रीला झोपतांना दिवा मालवत असल्याने पालात अंधार पसरला होता. तिला खरं म्हणजे त्याचा लवडा असा मोठा आणि ताठ असेल याची मुळीच कल्पना नव्हती. तुला जास्तच आठवण आली की येत जा माह्याजवळ.’ तिच्या समोर जेवणाचं भरलेलं ताट होतं पण तिला खाता येत नव्हतं, अशी तिची बिकट परिस्थिती झाली होती. तिने डोळे उघडून पाहिले तर चंद्र-ताऱ्यांच्या मंद प्रकाशात तिचा मध्या सताड, सरळ-उताणा झोपलेला तिला दिसला. त्याचक्षणी ती भानावर आली अन् हा नवऱ्याचा लवडा नसून मध्याचा असल्याचे तिला उमगले. तिला मध्याचा लवडा नवऱ्यासारखाच मोठा असल्याचे जाणवले. ही आग विझल्याशीवाय तिचे शरीर व मन काही शांत होणार नव्हते. तिचच पिल्लू-कुत्रा मोठं झाल्यावर तिच्यावर चढत नाही काय? असे नानातर्‍हेचे विचार तिच्या डोक्यात थैमान घालत होते. मग मागचा पुढचा काहीही विचार न करता ती परत पोराजवळ सरकत जावून जाऊन झोपली. चोळीच्या आत शहरातल्या बायांसारखी ब्रेसियर थोडीच होती? त्याने तिच्या पुदिकडे पाहिले, तेव्हा तिची पुदी आतुर होवून चांगलीच फुललेली व पुदीचे मुख आपोआप गुलाबाच्या पाखळ्यांसारखी उघडलेले दिसली. तिचे स्तन कोरडे असल्याने त्यातून दुघ निघत नव्हते, ती वेगळी गोष्ट ! निसर्गाच्या सानिध्यात, पालात चोरुन घुसणार्‍या चंद्र-तार्‍यांच्या मंद प्रकाशात व मोकळ्या हवेची येणाऱ्या झुळकीत त्यांचा हा प्रणयक्रिडा मस्त रंगात आला होता. अरे तू याच पुदीतून जन्म घेतला आता त्याच पुदित तुझा लवडा घातला आहे, आहे की नाही गंमत ! त्याने त्याच्या आईच्या पुदीत गरमा-गरम वीर्याचे फवारे उडविले. त्यांनी दोघांनीही ही रात्र खूप मजेत व नवरा-बायको सारखी घालवली. तो मग दोन्हीही हाताने तिच्या स्तनाला कुरवाळयाला लागला.

Sexmarathi-49

dating ua

त्याची छाती एखाद्या दणकट माणसासारखी तिला भरदार वाटली. मग ती त्याची चड्डी थोडी वर सरकवून त्याच्या उघड्या मांड्यावर हात फिरवायला लागली. त्याची आई कधीकधी तो लहान असतांना त्याचा मोठा लाड करायची तेव्हा ती त्याच्या अंगावर अशीच प्रेमाने हात फिरवायची. असं का होते, ते त्याला त्याच्या कोवळ्या वयात काही उमगत नव्हते. तो सुध्दा त्याची कंबर वर करुन तिच्या सारखेच खालून दणके मारू लागला. वर तिच्या छातीवरील गरगरीत मोठ्मोठे स्तन आळीपाळीने दाबत होता. पण त्या पालात दोघा माय-लेकाची मात्र हेपाची मोठी धामधूम चालू होती. पोरा-बाळांना घेऊन एवढूशा लहानशा पालात कुठे असं जमते. अशा राजेशाही थाटात त्यांना हेपायला किती मजा वाटत असेल, नाही का? हाताचे ढोपरे खाली टेकवले की, त्याला पण जमीन रुतत होती.’ ‘हो रे पोरा, माही गांड व पाठ पण तुह्या हेपन्याच्या हिसक्याने दुखत होती. ’ त्यांना हे तरी कुठे माहीत आहे की, जुने एक-दोन फाटके लुगडे किवा धोतरं एकमेकाला जोडून शिवली की गोधडी होते म्हणून? त्याच्या सोबतच्या संभोगाने तिची कामतृप्ती झाल्याचे तिच्या चेहर्‍यावर झळकत होते. त्यामुळे त्याची उत्तेजना शिगेला पोहचली व क्षणातच त्याचे वीर्य भकाभक तिच्या पुदित ओतल्या गेले. ती मनातच हसली आणि त्याच्या लवड्यावर आपली पुदी आणखी दाबत म्हणाली. त्याचा लवडा आता पुर्णपणे तिच्या पुदीत घट्ट बसला होता. ती आपला पुदीदाणा त्याच्या लवड्यावर घासत असल्याचे त्याला जाणवले. त्याने पण तिचे नितंब दोन्ही हाताने धरून घट्ट पकडले होते. हेपता हेपता मस्त ते त्या आरशात पाहत असतील, नाही का? काल मी तुया वर होवून हेपत होतो ना, तेव्हा माह्या टोंगळ्याला खालची जमीन सारखी रुतत होती. हेपतांना तिच्या तोंडून लयबध्द हुंकार बाहेर पडत होते. त्याने तिचे दोन्ही नितंब दोन्ही हाताने धरून तिला थोडे वर स्थिर पकडले व खालून फटाफट तिच्या पुदीला फटके मारत झवू लागला. ती मग आपल्या गोधडीवरून सरकत सरकत मध्याच्या गोधडीत गेली. मग त्याची बनियान वर करून त्याची छाती मोठ्या प्रेमाने थोपटली. त्याची आई काय काय करते हे मोठ्या कुतूहलाने तो अनुभवत होता. त्यामुळे त्याच्या अंगात वीज संचारल्या सारखे त्याला वाटत होते. त्यामुळे त्याचा नकळत लवडा फुगत चालल्याचे त्याला जाणवत होते.

एखाद्यी माजावर आलेली गाय प्रसंगी आपणच जन्म दिलेल्या गोर्‍ह्याला कामवासना शमविण्यासाठी आवाहन देते, तशीच काहिशी अवस्था तिची झाली होती. त्यामुळे गावातील वखवखलेल्या माणसांच्या नजरा तिच्यावर सारख्या रोखलेल्या असत. सारखी नवऱ्याच्या सहवासाची तिला जोरात आठवण होत होती. तिचा पोरगाही आता १५ वर्षाचा झाल्याने वयात आला होता. तिने त्याच्या कानाजवळ तोंड नेऊन हळूच त्याला आवाज दिला. तू माह्या अंगावर हात ठेवल्याने मला जाग आली.’ मधू म्हणाला.If that is the case, just load version 3 (P00303010102), then load to version 5 (P00305000500), then jump to version 8.0.9 (P00308000900).… continue reading »


Read more

The seal is one tool art historians and connoisseurs have used to authenticate paintings, but like signatures and the paintings themselves, these seals can be copied or forged and therefore may prove to be less than reliable evidence.… continue reading »


Read more

You can really do us a solid by letting us know what kind of content you enjoy the most.… continue reading »


Read more

Blacks have been in the majority since some point in the late eighteenth century, and now comprise between 60 and 70 percent of Bermudians.… continue reading »


Read more